Ερωτήσεις θεωρίας-παραγωγή λόγου

   Β θέμα, Τρόπος εξέτασης  Γ΄ λυκείου 2021-2022

   Β θέμα, Τρόπος εξέτασης Α΄ , και Β΄ λυκείου 2021-2022

Η ενότητα αυτή συμπληρώνει το βιβλίο “Νεοελληνική  γλώσσα, όλη η διδακτέα ύλη για την Α΄, Β΄και Γ΄λυκείου (μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα και ορισμένες σελίδες του βιβλίου κάνοντας  κλικ  στον τίτλο). Διότι προϋπόθεση για την απάντηση των ερωτήσεων θεωρίας και της συνοπτικής απόδοσης τμήματος του κειμένου είναι η συνειδητή αξιοποίηση της διδασκόμενης θεωρίας για την κατανόηση του περιεχομένου, της οργάνωσης και της σημασιολογικής λειτουργίας των γλωσσικών επιλογών του/της συγγραφέα.

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις θεωρίας αναφέρονται στα στοιχεία των μη λογοτεχνικών κειμένων:

 • Τίτλος
 • Περιεχόμενο
 • Οργάνωση/δομή παραγράφου 
 • Συνοχή
 • Οργάνωση επιχειρημάτων-πειστικότητα
 • Αιτιολόγηση γλωσσικών επιλογών
 • ΄Υφος
 • Αναγνώριση κειμενικών τύπων
 • Σύγκριση  κειμενικών τύπων
 • Πολυτροπικά κείμενα

Προκειμένου να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε κάθε τύπο ερώτησης, πρώτα

α. πρέπει να διαβάζουμε προσεκτικά την ερώτηση

β. πρέπει να γνωρίζουμε τη θεωρία και την ορολογία που αξιοποιείται στις ερωτήσεις

γ.να αναγνωρίζουμε τη σημασία των λέξεων ή των φράσεων που αναφέρονται στην ερώτηση

δ. να αναγνωρίζουμε το είδος των πληροφοριών δηλαδή να κατανοούμε  το περιεχόμενο των αποσπασμάτων ή των παραγράφων στις οποίες παραπέμπουν οι ερωτήσεις

και μετά να απαντούμε, ακολουθώντας την οργάνωση της ερώτησης  και τεκμηριώνοντας με στοιχεία του κειμένου!

Προϋπόθεση: κατανόηση του περιεχομένου και αναγνώριση των γλωσσικών επιλογών του/της συγγραφέα

  Σχέση περιεχομένου-οργάνωσης-γλώσσας

Η σημασία των γλωσσικών επιλογών του συγγραφέα για όλες τις απαντήσεις

   Τυπολογία ερωτήσεων θεωρίας  

Α. Ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου και αναφορικά με τον τίτλο του κειμένου

1.Τυπολογία ερωτήσεων και απαντήσεων αναφορικά με το περιεχόμενο και τον τίτλο -παραδείγματα από τράπεζα θεμάτων και study4exams

  2.Παραδείγματα ερωτήσεων και απαντήσεων στο κείμενο Τα στερεότυπα ακολουθούν τους σημερινούς “Μπίλι Ελιοτ”

3.Παραδείγματα απαντήσεων σε ερώτηση κατανόησης περιεχομένου από άλλα κείμενα

Β. Ερωτήσεις αναφορικά με την παράγραφο(οργάνωση, επιχειρηματολογία, τροπικότητα) και τη συνοχή

Β1. Τρόπος οργάνωσης της παραγράφου

1.Τρόποι οργάνωσης της παραγράφου -παραδείγματα από την Τράπεζα θεμάτων

2.Οργάνωση προλόγου και επιλόγου -παραδείγματα από την Τράπεζα θεμάτων

Β2. Επιχειρηματολογία-πειστικότητα και τροπικότητα

1.Οργάνωση της παραγράφου-επιχειρηματολογία-τροπικότητα: Τυπολογία απαντήσεων

2.Παραδείγματα απαντήσεων στο κείμενο Τα στερεότυπα ακολουθούν τους σημερινούς “Μπίλι Ελιοτ”

3.Σχετικά με τους τρόπους πειθούς

4.Τρόποι πειθούς με το παλαιό σύστημα

Β3. Συνοχή

Πώς απαντώ σε ερωτήσεις αναφορικά με τη συνοχή

Γ. Ερωτήσεις αναφορικά με τις γλωσσικές επιλογές του πομπού

Γ1 Προτάσεις

1.Προτάσεις-τυπολογία ερωτήσεων και απαντήσεων

2.Πώς απαντώ σε ερωτήσεις αναφορικά με τις προτάσεις

Γ2. Στίξη

Πώς αιτιολογώ τη χρήση των σημείων στίξης (συντακτικά και σχολιαστικά)

Γ3. ΄Υφος

1.Πώς χαρακτηρίζω το ύφος του κειμένου

2.Γλωσσικές επιλογές-ύφος, τυπολογία απαντήσεων

3.ΠΟΖΑ-ΖΑΠ Αιτιολόγηση της λειτουργίας ορισμένων γλωσσικών επιλογών

Γ4. Αιτιολόγηση γλωσσικών επιλογών

1.Ρηματικά πρόσωπα-λειτουργία: θεωρία και παραδείγματα 

Ρηματικά πρόσωπα-Παραδείγματα απαντήσεων από την Τράπεζα θεμάτων Α, Β΄και Γ΄λυκείου

Παραδείγματα απαντήσεων στο κείμενο: Τα στερεότυπα ακολουθούν τους σημερινούς “Μπίλι Ελιοτ”

2.Πώς αιτιολογώ τις γλωσσικές επιλογές του πομπού-άλλα παραδείγματα

Δ. Γλωσσικοί μετασχηματισμοί

Λεξιλογικές ασκήσεις

Ε. Ερωτήσεις αναφορικά με το είδος του κειμένου

Τυπολογία απαντήσεων

Στ. Σύγκριση κειμένων

Ζ. Ερωτήσεις αναφορικά με τα πολυτροπικά κείμενα

 Πώς απαντώ σε ερωτήσεις αναφορικά με πολυτροπικά κείμενα

1.Δ θέμα τρόπος αξιολόγησης

2.Πώς συντάσσω επιχειρηματολογικά κείμενα

3.Η θεωρία στην πράξη-παράδειγμα

4.Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά-πίνακες

5.Πώς αναπτύσσω τα παραδείγματα και τα επιχειρήματα

6.Γλωσσικό και υφολογικό επίπεδο

7.Επανάληψη-κατανόηση κειμένων και παραγωγή λόγου με δίκτυο κειμένων για τη μόδα

8.Επανάληψη για τις ενέργειες  παραγωγής λόγου με θέμα σχετικό  με τη μόδα

9. Εκφωνήσεις θεμάτων και μεθοδολογία οργάνωσης ιδεών και επιχειρημάτων

 • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.